SJP
Słownik SJP

Zasady dopuszczalności słów w grach

Ogólnie: dopuszczalne są słowa znajdujące się w jakimkolwiek słowniku ortograficznym, języka polskiego, poprawnej polszczyzny bądź wyrazów obcych i ich wszystkie poprawne formy gramatyczne z wyjątkiem nazw własnych (słowa rozpoczynające się wielką literą), skrótów i słów z łącznikiem lub apostrofem.

Szczegółowe zasady:

1. Za słowo uważa się grupę liter oddzielonych od innych słów przerwami międzywyrazowymi. Słowa zawierające apostrof, łącznik lub niepolskie znaki diakrytyczne są niedozwolone.

Za skrót uważa się połączenie kilku liter stosowane w piśmie do zapisania wyrazu (kilku wyrazów), ale odczytywane w formie pełnego wyrazu (kilku wyrazów), np. zł, mgr, płk, jw., jak również wyrazy, których odczytanie wymaga rozbudowy o brakujące głoski zgodnie z polską fonetyką, np. bmw, htmlowski, abc.

2. Dopuszczalność formy gramatycznej słowa oznacza, że:

Forma podstawowa wyrazu to:

3. Źródłami słów dopuszczonych do gry są:

...wydane przez dowolne wydawnictwo po 1990 roku z wyjątkiem słowników wymienionych w dodatku A. W przypadku różnej oceny poprawności wyrazu przez różne źródła przyjmujemy, że jest on poprawny, jeżeli jest dopuszczony według któregokolwiek z takich słowników.

Gwoli wyjaśnienia: NIE przyjmuje się za źródła dopuszczalnych słów: encyklopedii, leksykonów, słowników frazeologicznych, etymologicznych, gwarowych, tematycznych i branżowych, glosariów, tezaurusów i wszystkich innych zbiorów słów, o ile słowa nie zostały uznane przez autorów słowników dopuszczalnych wypunktowanych powyżej.

4. Dopuszczalne są w szczególności:

5. Zasady pisowni łącznej.


Dodatek A:

Słowniki wydane po 1990 r. nie będące źródłem słów dopuszczalnych do gry:

  1. "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych", W. Kopaliński (wszystkie wydania),
  2. "Słownik języka polskiego", W. Doroszewski (pierwodruk 1958-69, wznowienie 1996-97, wersja elektroniczna 2000),
  3. "Słownik języka polskiego" wyd. M. Arcta i inne przedruki słowników przedwojennych,
  4. "Popularny słownik wyrazów obcych", Leszek Bogdan Jawor, Printex,
  5. "Słownik ortograficzny języka polskiego", Mieczysław Szymczak, PWN (wszystkie wydania).

Opracowanie: meg na podstawie zasad dopuszczalności słów PFS.