SJP
Słownik SJP

procedować

dopuszczalne w grach

procedować

postępować zgodnie z określoną procedurą


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-05-08

W języku prawnym często pojawia się słowo procedować. Proszę o precyzyjne okreslenie znaczenia tego wyrażenia. W wyroku WSA napisano "procedowanie w tym przedmiocie byłoby bezzasadne". Czy należy to rozumieć jako odstąpinie od kontynuwania postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

~gosc # 2013-10-20

Ja bym zdefiniował "procedowanie" raczej jako wykonywanie określonych norm proceduralnych zgodnie z ich treścią przez właściwy organ.

Na przykład interesant w urzędzie składając wniosek nie proceduje go, lecz jedynie korzysta z przyznanych mu uprawnień. Dopiero następnie wniosek taki zostaje procedowany, tj. rozpatrzony pod względem formalnym (tzn. badanie czy odpowiada przepisom procesowym, np. posiada datę, podpis, jest opłacony) jak i merytorycznym (tzn. ustalanie podstawy prawnej do wydania decyzji zgodnie z wnioskiem) przez właściwy organ (np. wójt, minister).

Ma to o tyle znaczenie, że podana w tym słowniku definicja oznaczałaby, iż ogół czynności wykonanych przez interesanta w związku ze złożeniem wniosku zgodnie z określoną procedurą stanowiło by, iż interesant "proceduje" go. Otóż procedować może organ, który korzystając ze swoich kompetencji rozpatruje go w opisany wyżej sposób, a więc wykonuje normy określone w przepisach proceduralnych.

~gosc # 2015-07-13

Świadomie podejmować działania zgodnie z obowiązującymi w danej stytuacji procedurami.

Komentarze wyłączone.