SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Zasady dopuszczalności słów w grach (ZDS)

Zmiany 01/2024 - wykluczone słowa z przestarzałą partykułą pytajną -li, słowa z wielokrotnie dodaną partykułą wzmacniającą -ż/-że, nazwy domen, plików i sklepów sieci

(główne różnice wobec zasad OSPS - brak form -łoś/-łom)

1. Za dopuszczalne w grach uznaje się słowa występujące w dozwolonych słownikach i ich wszystkie poprawne formy gramatyczne z następującymi wyjątkami:

Za słowo uważa się grupę liter oddzielonych od innych słów przerwami międzywyrazowymi.

Za skrót uważa się połączenie kilku liter stosowane w piśmie do zapisania wyrazu (kilku wyrazów), ale odczytywane w formie pełnego wyrazu (kilku wyrazów), np. zł, mgr, płk, jw., jak również wyrazy, których odczytanie wymaga rozbudowy o brakujące głoski zgodnie z polską fonetyką, np. bmw, htmlowski, abc.

2. Za dozwolone źródła słów uznaje się słowniki wydane po 1990 roku następujących rodzajów:

Wykluczone są jednak niektóre z nich, wymienione w dodatku A.

3. Dopuszczalność formy gramatycznej słowa oznacza, że:

Forma podstawowa wyrazu to:

4. Dopuszczalne są w szczególności:

DLA RZECZOWNIKÓW:

DLA CZASOWNIKÓW:

DLA PRZYMIOTNIKÓW I IMIESŁOWÓW:

5. Zasady pisowni łącznej.

Prefiks nie- pisany łącznie jest dozwolony:

Niedozwolona jest natomiast łączna pisownia przedrostka nie-:

Sufiksy -że i -ż są dozwolone w pisowni łącznej:

Sufiksy -że i -ż nie są jednak dozwolone w pisowni łącznej, jeśli są dodane więcej niż jednokrotnie (np. cóżże, chodźżeż, ożeż).

Cząstki: -żem, -żeś, -żeśmy, -żeście nie są dozwolone z żadnymi częściami mowy.

Przyrostki trybu przypuszczającego: -by, -bym, -byś, -byśmy, -byście pisane łącznie tylko z osobowymi formami czasownika (np.: myłabym, patrzyłbyś, walczyłybyście).

Cząstki czasownikowe: -em, -eś, -eśmy, -eście, -m, -ś, -śmy, -ście są dozwolone w pisowni łącznej:

Niedozwolone jest natomiast stosowanie tych przyrostków z innymi częściami mowy (np.: pięknaś, komuśmy, dawnoście, zęzęś).

Forma zaimkowa -ń dozwolona jest w pisowni łącznej z przyimkami, jeżeli w takiej postaci występuje jako hasło, podhasło lub część definicji w dopuszczalnym źródle słów (np.: weń, zeń, odeń; niedozwolone są: spodeń, pozań, zzań).

Przyimki złożone pisane łącznie, tylko o ile podane są jako hasło, podhasło lub część definicji w dopuszczalnym źródle słów (np.: spopod, spomiędzy).

Dodatek A

Słowniki wydane po 1990 r. niebędące źródłem słów dopuszczalnych do gry:

  1. "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych", W. Kopaliński (wszystkie wydania)
  2. "Słownik języka polskiego", W. Doroszewski (pierwodruk 1958-69, wznowienie 1996-97, wersja elektroniczna 2000)
  3. "Słownik języka polskiego" wyd. M. Arcta i inne przedruki słowników przedwojennych
  4. "Popularny słownik wyrazów obcych", L. B. Jawor, Printex
  5. "Słownik ortograficzny języka polskiego", M. Szymczak, PWN - do 16. wydania włącznie
  6. Słownik wyrazów obcych A-Z, L. B. Jawor, IBIS
  7. Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej, S. Jodłowski, W. Taszycki, MP Feniks
  8. Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym, S. Jodłowski, W. Taszycki, Ossolineum

Aktualizacja: 2024-01-01

Ostatnie zmiany:

01/2024 - wykluczone słowa z przestarzałą partykułą pytajną -li, słowa z wielokrotnie dodaną partykułą wzmacniającą -ż/-że, nazwy domen, plików i sklepów sieci

04/2023 - wykluczone nazwy produktów firm i marek

Opracowanie: meg, tevex