SJP
SŁOWNIK SJP

X

Zasady dopuszczalności słów w grach

Ogólnie: dopuszczalne są słowa znajdujące się w jakimkolwiek słowniku ortograficznym, języka polskiego, poprawnej polszczyzny bądź wyrazów obcych i ich wszystkie poprawne formy gramatyczne z wyjątkiem nazw własnych (słowa rozpoczynające się wielką literą), skrótów i słów z łącznikiem lub apostrofem.

Główne różnice w stosunku do OSPS: brak form -łoś/-łom, dopuszczalność produktów marek.

Szczegółowe zasady:

1. Za słowo uważa się grupę liter oddzielonych od innych słów przerwami międzywyrazowymi. Słowa zawierające apostrof, łącznik lub niepolskie znaki diakrytyczne są niedozwolone.

Za skrót uważa się połączenie kilku liter stosowane w piśmie do zapisania wyrazu (kilku wyrazów), ale odczytywane w formie pełnego wyrazu (kilku wyrazów), np. zł, mgr, płk, jw., jak również wyrazy, których odczytanie wymaga rozbudowy o brakujące głoski zgodnie z polską fonetyką, np. bmw, htmlowski, abc.

2. Dopuszczalność formy gramatycznej słowa oznacza, że:

Forma podstawowa wyrazu to:

3. Źródłami słów dopuszczonych do gry są słowniki wydane po 1990 roku następujących rodzajów:

Wykluczone są jednak niektóre z nich, wymienione w dodatku A.

Nie przyjmuje się za źródła dopuszczalnych słów: encyklopedii, leksykonów, słowników frazeologicznych, etymologicznych, gwarowych, tematycznych i branżowych, glosariów, tezaurusów i innych zbiorów słów, o ile słowa nie zostały uznane przez autorów słowników dopuszczalnych wskazanych powyżej.

4. Dopuszczalne są w szczególności:

DLA RZECZOWNIKÓW:

DLA CZASOWNIKÓW:

DLA PRZYMIOTNIKÓW I IMIESŁOWÓW:

5. Zasady pisowni łącznej.


Dodatek A:

Słowniki wydane po 1990 r. nie będące źródłem słów dopuszczalnych do gry:

  1. "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych", W. Kopaliński (wszystkie wydania)
  2. "Słownik języka polskiego", W. Doroszewski (pierwodruk 1958-69, wznowienie 1996-97, wersja elektroniczna 2000)
  3. "Słownik języka polskiego" wyd. M. Arcta i inne przedruki słowników przedwojennych
  4. "Popularny słownik wyrazów obcych", Leszek Bogdan Jawor, Printex
  5. "Słownik ortograficzny języka polskiego", Mieczysław Szymczak, PWN - do 13. wydania włącznie
  6. Słownik wyrazów obcych A-Z, Leszek Bogdan Jawor, IBIS

Aktualizacja: 2022-03-17

Opracowanie: meg, tevex