SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ścięcie

dopuszczalne w grach (i)

ściąć

1. oddzielić górną część od podstawy, korzeni, posłużywszy się ostrym narzędziem
2. pozbyć się warstwy, zwykle za pomocą narzędzi skrawaj.
3. zabić przez odcięcie głowy
4. spowodować zamarznięcie czegoś
5. sport. odbić silnie piłkę w dół

-

ścięcie

dopuszczalne w grach (i)

ścięcie


KOMENTARZE

mirnal # 2013-11-27

Afera na Pomorzu
Ksiądz sprzedał sobie organy za milion
W Choj­ni­cach na Po­mo­rzu grzmi! Pro­boszcz miej­sco­wej pa­ra­fii kupił ko­ściel­ne or­ga­ny za pra­wie mi­lion zło­tych. Nie by­ło­by w tym nic bar­dzo dziw­ne­go, bo or­ga­ny to ważna część ko­ścio­ła, ale oka­zu­je się, że in­stru­ment du­chow­ny za­ku­pił... sam od sie­bie! Ksiądz Jacek D., pro­boszcz Pa­ra­fii Rzym­sko­ka­to­lic­kiej pw. Ścię­cia św. Jana Chrzci­cie­la re­mon­tu­je choj­nic­ki ko­ściół gim­na­zjal­ny. Nie dzi­wi­ło­by to ni­ko­go, gdyby nie spra­wa no­wych or­ga­nów. Jak twier­dzi pro­boszcz, stare do ni­cze­go się już nie nada­wa­ły i trze­ba było nabyć na­stęp­ne.