SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tiol DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-03-08 koalar

ogólna nazwa każdego związku organicznego będącego odpowiednikiem alkoholu, zawierającego w cząsteczce atom siarki, atom wodoru, a także grupę alkilową (tioalkohol, dawniej merkaptan) lub arylową (tiofenol)