SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ostatnie znaczenia

# źródłoznawca -09-29 tevex

specjalista w dziedzinie nauki o źródłach historycznych, badającej ich pochodzenie i autentyczność

# zawodoznawca

specjalista badający właściwości i warunki wykonywania zawodów, problemy wyboru zawodu i przydatności zawodowej oraz klasyfikację i statystykę zawodową

# wschodoznawca

specjalista w dziedzinie nauki o językach i kulturze krajów wschodnich; orientalista

# wojskoznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o wojsku

# torfoznawca

specjalista dziedzinie nauki o torfie, torfowiskach i glebach torfowych

# styloznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o stylach

# botanik

specjalista zajmujący się badaniem roślin; roślinoznawca

specjalista zajmujący się badaniem roślin

# roślinoznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o roślinach; botanik

# rękopisoznawca

specjalista badający zabytki rękopiśmienne, utrwalone na miękkim materiale

# pomolog

specjalista w dziedzinie nauki o drzewach i krzewach owocowych; owocoznawca

specjalista w zakresie pomologii

# owocoznawca

specjalista w dziedzinie nauki o drzewach i krzewach owocowych; pomolog

# odmianoznawca

specjalista w dziedzinie nauki o właściwościach odmian roślin

# nasionoznawca

specjalista w dziedzinie nauki o właściwościach nasion roślin

# motyloznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o motylach

# mięsoznawstwo

nauka, wiedza o obróbce i konserwacji mięsa oraz produktów mięsnych

# mięsoznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o obróbce i konserwacji mięsa oraz produktów mięsnych

# maszynoznawca

specjalista w dziedzinie nauki o maszynach

# masonoznawca

specjalista w dziedzinie nauki o masonerii

# lekoznawca

specjalista w dziedzinie nauki o lekach; farmaceuta

# farmaceuta

specjalista w dziedzinie nauki o lekach; lekoznawca

osoba posiadająca wykształcenie farmaceutyczne, aptekarz

# jaskinioznawca

specjalista zajmujący się budową i pochodzeniem jaskiń; speleolog

# speleolog

specjalista zajmujący się budową i pochodzeniem jaskiń; jaskinioznawca

specjalista w zakresie speleologii

# instrumentolog

specjalista zajmujący się historią, budową i własnościami instrumentów muzycznych; instrumentoznawca, organolog

# instrumentoznawca

specjalista zajmujący się historią, budową i własnościami instrumentów muzycznych; instrumentolog, organolog

# organolog

1. specjalista zajmujący się typami, pochodzeniem, budową i rozwojem narządów;
2. specjalista zajmujący się historią, budową i własnościami instrumentów muzycznych; instrumentolog, instrumentoznawca

# gruntoznawca

specjalista badający właściwości gruntów budowlanych

# ludolog

specjalista w dziedzinie nauki humanistycznej zajmującej się badaniem gier; groznawca

# groznawca

specjalista w dziedzinie nauki humanistycznej zajmującej się badaniem gier; ludolog

# duszoznawca

badacz, znawca duszy, psychiki ludzkiej

# archiwoznawca

specjalista zajmujący się historią tworzenia zasobów archiwalnych oraz gromadzący wiadomości o zbiorach archiwalnych

# mowoznawstwo

dawniej: językoznawstwo

# znawczyni

kobieta dobrze się na czymś znająca, mająca wiedzę, doświadczenie w odpowiedniej dziedzinie, umiejąca należycie ocenić coś lub kogoś

znawca

# towaroznawczyni

specjalistka w dziedzinie nauki o użytkowych właściwościach towarów, ich wyrobie, transporcie oraz właściwym przechowywaniu

specjalistka w dziedzinie towaroznawstwa

# teatroznawczyni

specjalista w zakresie wiedzy o teatrze

specjalistka w dziedzinie teatroznawstwa, teatrologii

# rosjoznawczyni

specjalistka w zakresie nauki, wiedzy o Rosji i o tym, co rosyjskie

# religioznawczyni

znawczyni, badaczka religii

badaczka religii, specjalistka w dziedzinie religioznawstwa

# przyrodoznawczyni

specjalistka w zakresie nauki, wiedzy o przyrodzie; przyrodniczka

specjalistka w dziedzinie przyrodoznawstwa; przyrodniczka

# prasoznawczyni

specjalistka w zakresie nauki o zawartości, redagowaniu i odbiorze prasy

specjalistka w dziedzinie prasoznawstwa

# pogodoznawczyni

badaczka pogody i kształtujących ją czynników

specjalistka w dziedzinie meteorologii

# państwoznawczyni

specjalistka w zakresie nauki, wiedzy o państwie

kobieta obeznana wśród czynników tworzących, utrzymujących państwo, znająca charakter państwa, jego zadania i obowiązki wobec obywateli

# entomolożka

specjalistka w dziedzinie zoologii badającej owady; owadoznawczyni

specjalistka w zakresie entomologii

# owadoznawczyni

specjalistka w dziedzinie zoologii badającej owady; entomolożka

specjalistka w dziedzinie owadoznawstwa, entomologii; entomolożka

# niemcoznawczyni

specjalistka w zakresie wiedzy o Niemcach i o tym, co niemieckie

specjalistka w dziedzinie zagadnień i stosunków niemieckich

# naukoznawczyni

specjalistka w dziedzinie wiedzy obejmującej m.in. historię i teorię nauki oraz metodologię nauk

specjalistka w dziedzinie naukoznawstwa

# mitoznawczyni

specjalistka w zakresie nauki, wiedzy o mitach

# medioznawczyni

specjalistka w zakresie nauki o mediach

# łąkoznawczyni

specjalistka w dziedzinie nauki o łąkach i pastwiskach

# etnografka

specjalistka w dziedzinie nauki o powstawaniu, rozwoju i zróżnicowaniu kultur różnych ludów; ludoznawczyni, kulturoznawczyni, kobieta kulturolog

# ludoznawczyni

specjalistka w dziedzinie nauki o powstawaniu, rozwoju i zróżnicowaniu kultur różnych ludów; etnografka, kulturoznawczyni, kobieta kulturolog

specjalistka w dziedzinie ludoznawstwa; etnografka

# kulturoznawczyni

specjalistka w dziedzinie nauki badającej różnorodne procesy, zjawiska kulturowe, typy kultur narodowych, kręgi kulturowe itp.; etnografka, ludoznawczyni, kobieta kulturolog

specjalistka w dziedzinie kulturoznawstwa

# księgoznawczyni

specjalistka w dziedzinie nauki o książce

specjalistka w dziedzinie księgoznawstwa

# krajoznawczyni

specjalistka w dziedzinie wiedzy o kraju ojczystym lub regionie

kobieta zajmująca się krajoznawstwem

# mapoznawczyni

specjalistka w zakresie nauki o mapach; kartoznawczyni

# kartoznawczyni

specjalistka w zakresie nauki o mapach; mapoznawczyni

# językoznawczyni

specjalistka w zakresie nauki o językach; lingwistka

specjalistka w zakresie językoznawstwa

# lingwistka

specjalistka w zakresie nauki o językach; językoznawczyni

specjalistka w zakresie lingwistyki; językoznawczyni

# gwaroznawczyni

specjalistka w dziedzinie językoznawstwa zajmującej się gwarami i dialektami

specjalistka w dziedzinie gwaroznawstwa

# mikolożka

specjalistka w zakresie nauki o grzybach; mykolożka, grzyboznawczyni

# mykolożka

specjalistka w zakresie nauki o grzybach; mikolożka, grzyboznawczyni

# grzyboznawczyni

specjalistka w zakresie nauki o grzybach; mikolożka, mykolożka

# filmoznawczyni

specjalistka w zakresie nauki o filmie

specjalistka w dziedzinie filmologii

# bibliotekoznawczyni

specjalistka w zakresie wiedzy o działalności i dziejach bibliotek

specjalistka w dziedzinie bibliotekoznawstwa

# bibliotekoznawca

specjalista w zakresie wiedzy o działalności i dziejach bibliotek

osoba, która zajmuje się kwestiami związanymi z działaniem, organizacją oraz opracowywaniem zbiorów w bibliotece

# baśnioznawczyni

specjalistka w zakresie nauki, wiedzy o baśniach

baśnioznawca

# baśnioznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o baśniach

znawca baśni

# współwyznawca

1. osoba wyznająca tę samą wiarę, co ktoś inny;
2. zwolennik tych samych poglądów, idei, teorii itp., co ktoś inny

# współwyznawczyni

1. kobieta wyznająca tę samą wiarę, co ktoś inny;
2. zwolenniczka tych samych poglądów, idei, teorii itp., co ktoś inny

kobieta wyznająca tę samą wiarę, co ktoś inny; zwolenniczka tych samych poglądów, teorii itp. co ktoś inny

# wyznawca

1. osoba wyznająca jakąś religię;
2. zwolennik jakichś poglądów, idei, teorii

# mowoznawca

dawniej: językoznawca

# zabytkoznawca

specjalista w dziedzinie nauki o zabytkach

# towaroznawca

specjalista w dziedzinie nauki o użytkowych właściwościach towarów, ich wyrobie, transporcie oraz właściwym przechowywaniu

specjalista w dziedzinie towaroznawstwa

# terenoznawca

specjalista w zakresie wiedzy o ukształtowaniu terenu, sposobach odwzorowywania go na mapie oraz o orientowaniu się w nim

# teatrolog

specjalista w zakresie wiedzy o teatrze; teatroznawca

osoba zajmująca się teatrologią

# teatroznawca

specjalista w zakresie wiedzy o teatrze; teatrolog

# rzeczoznawca

osoba powołana do wydawania specjalistycznych orzeczeń lub opinii w sprawach spornych

# rosjoznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o Rosji i o tym, co rosyjskie

# religiolog

znawca, badacz religii; religioznawca

specjalista w zakresie religiologii

# religioznawca

znawca, badacz religii; religiolog

religiolog
1. znawca, badacz religii;
2. specjalista w zakresie religioznawstwa

# paremiolog

specjalista zajmujący się gromadzeniem i opracowywaniem paremii (przysłów, porzekadeł, maksym itp.); paremiograf

specjalista zajmujący się zbieraniem przysłów, ich wyjaśnianiem, szukaniem genezy i głębszym opracowywaniem; paremiograf

# paremiograf

specjalista zajmujący się gromadzeniem i opracowywaniem paremii (przysłów, porzekadeł, maksym itp.); paremiolog

specjalista zajmujący się zbieraniem przysłów, ich wyjaśnianiem, szukaniem genezy i głębszym opracowywaniem; paremiolog

# przyrodoznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o przyrodzie

# prasoznawca

specjalista w zakresie nauki o zawartości, redagowaniu i odbiorze prasy

# pogodoznawca

badacz pogody i kształtujących ją czynników

# piwoznawca

specjalista w zakresie wiedzy o produkcji i rodzajach piwa

# państwoznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o państwie

osoba obeznana wśród czynników tworzących, utrzymujących państwo, znająca charakter państwa, jego zadania i obowiązki wobec obywateli

# entomolog

specjalista w dziedzinie zoologii badającej owady; owadoznawca

specjalista w zakresie entomologii

# owadoznawca

specjalista w dziedzinie zoologii badającej owady; entomolog

osoba znająca się na owadach

# niemcoznawca

specjalista w zakresie wiedzy o Niemcach i o tym, co niemieckie

# naukoznawca

specjalista w dziedzinie wiedzy obejmującej m.in. historię i teorię nauki oraz metodologię nauk

# mitoznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o mitach; mitolog

# metaloznawca

specjalista w zakresie nauki o strukturze i właściwościach metali i stopów

# medioznawca

specjalista w zakresie nauki o mediach

specjalista w zakresie medioznawstwa (nauki o mediach)

# materiałoznawca

specjalista w zakresie nauki, wiedzy o materiałach

# łąkoznawca

specjalista w dziedzinie nauki o łąkach i pastwiskach

specjalista w dziedzinie łąkoznawstwa - działu łąkarstwa obejmującego typologię i klasyfikację siedlisk łąkowych i pastwisk

# kulturolog

specjalista w dziedzinie nauki badającej różnorodne procesy, zjawiska kulturowe, typy kultur narodowych, kręgi kulturowe itp.; kulturoznawca, etnograf, ludoznawca

specjalista w zakresie kulturologii

# ludoznawca

specjalista w dziedzinie nauki o powstawaniu, rozwoju i zróżnicowaniu kultur różnych ludów; etnograf, kulturoznawca, kulturolog

specjalista w dziedzinie ludoznawstwa

# kulturoznawca

specjalista w dziedzinie nauki badającej różnorodne procesy, zjawiska kulturowe, typy kultur narodowych, kręgi kulturowe itp.; kulturolog, etnograf, ludoznawca

# krajoznawca

specjalista w dziedzinie wiedzy o kraju ojczystym lub regionie

# mapoznawca

specjalista w zakresie nauki o mapach; kartoznawca

# kartoznawca

specjalista w zakresie nauki o mapach; mapoznawca

następne >